Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

17.06.2022

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

10 §

Toimialan hallinnon päälliköiden sijaisuusjärjestely kesällä 2022

HEL 2018-007339 T 00 01 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti toimialan hallinnon päälliköiden tehtävien hoitajasta vakinaisen hoitajan ollessa estyneenä kesällä 2022 liitteenä olevan taulukon mukaan.

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön (Taj 10.12.2021 § 86) luvun 4 mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palveluiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Hallinnon päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä on päätetty Haj 16.2.2021 § 4. Kesän lomien vuoksi sijaisjärjestelyistä on tarpeen tehdä kesän osalta erillinen sijaistuspäätös.

Lisätiedot

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 310 89014

tarja.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kuvan hallinnon päälliköiden sijaisuusjärjestely kesällä 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sijaiset

Kuva/Taspa ja HR

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

 

 

FI02012566