Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

18.01.2022

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

2 §

Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorisopalvelukokonaisuuden Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeelle

HEL 2022-000154 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 252 000 euroa erityisavustusta nuorisopalvelukokonaisuuden Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeelle nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämiseen. Avustusta haetaan ajalle 1.4.2022 - 30.9.2023.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle laatii ja allekirjoittaa nuorisoasiainjohtaja, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Päätöksen perustelut

Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen tarkoitus on digitaalisen pelikulttuurin yhdenvertaisuuden, turvallisuuden ja moninaisuuden vahvistaminen nuoria kohtaavien ammattilaisten ja pelikulttuurin toimijoiden koulutusten, ohjeistusten ja työvälineiden kehittämisen ja toimeenpanon, tutkitun tiedon lisäämisen ja hyödyntämisen sekä monialaisen yhteistyön kautta. Hanke on jatkoa kahdelle aiemmalle Non-toxic -hankkeelle. Hanke on valtakunnallinen.

Hankekumppanit ovat: Seul ry (Suomen elektronisen urheilun liitto ry), Hyvinkään kaupungin nuorisopalvelut, Tampereen kaupungin nuorisopalvelut, Turun kaupungin nuorisopalvelut, Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut, Vectorama-pelitapahtuma, Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö, HUMAK, Ropecon, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimus (Tampereen yliopisto)

Hanke tukee kaupungin strategian toteutumista seuraavasti:

Helsingin kaupunki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Hanke edistää näiden tavoitteiden saavuttamista.  Helsingillä on selkeät ja tutkimukseen perustuvat tavat puuttua häirintään ja syrjintään. Hanke lisää tutkittua tietoa ja tietoon perustuvia tapoja rakentaa syrjimätöntä pelitoimintaa ja pelikulttuuria. Kaupunkistrategian mukaisesti hanke lisää eri väestöryhmien tasavertaista kohtaamista. Hanke tukee harrastamisen Suomen mallin toteuttamista, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastukseen. Kaupunkistrategia tukee turvallisempaa pelikulttuuria.

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Riikka Lehtinen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 26970

riikka.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus - OKM, Erityisavustukset nuorisoalan valtkunnalisen toiminnan kehittämiseen 2022

2

Jatkohankehakemus alustava - Non-toxic hanke

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoitusjohtaja

Liite 1
Liite 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

 

 

FI02012566