Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

26.11.2020

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

27 §

Yleisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuuripalvelukokonaisuuden Annantalon lastenkulttuuritoiminnalle

HEL 2020-012440 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 158 800 euroa yleisavustusta kulttuurin edistäminen -palvelun Annantalon lastenkulttuuritoiminnan tukemiseen. Yleisavustusta haetaan ajalle 1.1. - 31.12.2021.

Mikäli opetus ja kulttuuriministeriön päätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle laatii ja allekirjoittaa kulttuurin edistäminen -palvelun päällikkö, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa.

Päätöksen perustelut

Rahoituksen tarkoitus on edistää lastenkulttuurin saavutettavuutta ja alan kehittämistä Helsingissä. Yleisavustus on tarkoitettu koko Annantalon toiminnan tukemiseen.

Hanke tukee kaupungin strategian toteutumista seuraavasti:

Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 ohjaa Annantalon toimintaa. Taide ja kulttuuri ovat kaikkien oikeus ja toimintamme ehkäisee myös nuorten syrjäytymistä tarjoamalla mielekästä tekemistä ja kokemista sekä itseilmaisun mahdollisuuksia perheille, lapsille ja nuorille. Helsingissä halutaan, että koko kaupunki toimii varhaiskasvatuksen ja koulujen oppimisen ympäristönä. Annantalon lastenkulttuuritoiminta tukee tätä tavoitetta taiteen ja kulttuurin sisältöjen, menetelmien ja paikkojen avulla.

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Tiina Susiluoto, vastaava kulttuurituottaja, puhelin: 310 37182

tiina.susiluoto(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus - Yleisavustukset lastenkulttuurin tukemiseen

2

Annantalon toimintasuunnitelma 2021 - OKM Yleisavustus

3

Annantalon talousarvio LIITE - OKM Yleisavustus 2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoitusjohtaja

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

 

 

FI02012566