Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

01.11.2020

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

23 §

Apurahan hakeminen Suomen Kulttuurirahastolta SavoyJAZZFest -hankkeelle

HEL 2020-011783 T 02 05 01 01

Päätös

Suomen Kulttuurirahastolta haetaan 4 000 euroa apurahaa kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuuripalvelukeskukset -palvelun Savoy JAZZFest -hankkeelle. Apurahaa haetaan ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021.

Mikäli Suomen Kulttuurirahaston päätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen Suomen Kulttuurirahastolle laatii ja allekirjoittaa kulttuuripalvelukeskukset -palvelun päällikkö, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä Suomen Kulttuurirahaston kanssa.

Päätöksen perustelut

Savoy JAZZFest 4.-7.3.2021 tapahtuma on keskikokoinen, kansainvälinen festivaali, jonka järjestää Savoy-teatteri. Tapahtuma toteutettiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2019. Se osoittautui menestykseksi sekä kävijätavoitteiltaan että arvosteluiltaan.

Festivaalin yhteistyökumppaneita ovat UMO Helsinki Jazz Orchestra, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä Hotel Haven. Vuonna 2021  festivaali toteutetaan korkeatasoisena nelipäiväisenä tapahtumana, mutta rajoitetulla katsomokapasiteetilla turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Ohjelmiston painopiste on tulevana vuonna vahvasti kotimainen, ja ohjelmassa korostuvat uudet Savoy JAZZFestia varten tilatut sovitukset ja erikoiskokoonpanot. Savoy JAZZFest Suomen Kulttuurirahastolta sovitus- ja tuotantoapurahaa Juhani Aaltosen Strings-levyn muokkaamiseen konserttiversioksi 10-henkiselle jousikokoonpanolle.

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Sirpa Hynninen, tuottaja & tiedottaja, puhelin: 310 71350

sirpa.hynninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus SKR

2

Hankesuunnitelma SKR

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoitusjohtaja

Liite 1
Liite 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

 

 

FI02012566