Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

29.09.2020

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

17 §

Työelämän kehittämisrahan hakeminen Kevalta toimialan hallinnon Digiperehdytysmalli ja sisällöntuotannon osaaminen -hankkeelle

HEL 2020-009851 T 02 05 02

Päätös

Kevalta haetaan 45 000 euroa Digiperehdytysmallin ja sisällöntuotannon osaaminen -hankkeelle. Työelämän kehittämisrahaa haetaan ajalle 1.10.2020 - 31.12.2021.

Mikäli Kevan päätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen Kevalle laatii ja allekirjoittaa toimialan hallinnon hallintojohtaja, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä Kevan kanssa.

Päätöksen perustelut

Digiperehdytysmallin ja sisällöntuotannon osaaminen hankkeella haluamme rakentaa ensimmäisen kaikille työntekijöillemme helppokäyttöisen ja inspiroivan digipalvelukonseptia avaavan ja oppimista varmistavan sisällön (ns. pilottikohde), tulevissa hankkeissa hyödynnettävän verkko-oppimisen sisällöntuotannon mallin ja ohjekirjan sekä digipalvelun perehdytysmallin (sisältäen mm. it-taitojen oppimispolun, vastuut, roolit ja viestintäpohjat). Tavoitteenamme on rakentaa näistä konsepteista laadullisesti erinomaiset, huomioiden tuotettavien mallien ja materiaalien saavutettavuus, helppokäyttöisyys, innostavuus ja mielenkiintoisuus/merkityksellisyys. Tarkoitus on mm., että työntekijöiden kasvava digipalvelun osaaminen lisää esihenkilöiden ja koko organisaation ymmärrystä palveluiden digitalisaation hyödyistä.

Digiperehdytysmallin ja sisällöntuotannon -hanke liittyy strategisiin tavoitteisiin niin kaupungin kuin toimialankin strategioiden kautta. Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla "maailman toimivin kaupunki", mihin olennaisena osana liittyy palveluiden ja työn digitalisaatio. Hankkeella on tarkoitus rakentaa tarvittavat rakenteet ja kaupunkiympäristöön sopivat sisällöntuotannon tavat saavutettavan, inspiroivan ja ajatuksia herättelevän digipalveluiden verkko-oppimissisällön ja sitä tukevien elementtien rakentamiseen.

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Heli Koistinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26156

heli.koistinen(a)hel.fi

Riikka Aalto, ICT-asiantuntija, puhelin: 310 85826

riikka.aalto(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus - Kevan työelämän kehittämisrahahakemus

2

Hankesuunnitelma

3

Hankehakemuksen kustannusarvio

4

Tyoelaman kehittamisraha 2020 hakemuslomake

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoitusjohtaja

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

 

 

FI02012566