Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

24.06.2020

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

13 §

Toimialan hallinnon päälliköiden sijaisuusjärjestely kesällä 2020

HEL 2018-007339 T 00 01 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti toimialan hallinnon päälliköiden tehtävien hoitajasta vakinaisen hoitajan ollessa estyneenä kesällä 2020 liitteenä olevan taulukon mukaan.

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön kohdassa 5 on määritelty palvelukokonaisuuksien johtajien ja hallintojohtajan sijaisjärjestelyt. Hallinnon sijaisjärjestelyistä on päätetty Haj 10.1.2020 § 2. Kesän lomien vuoksi sijaistuksista on tarpeen tehdä kesän osalta erillinen sijaistuspäätös.

Lisätiedot

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 310 89014

tarja.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialan hallinnon päälliköiden lomat ja sijaistukset kesä 2020_24.6.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kuva/asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 310 87770

 

FI02012566