Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

08.05.2020

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

10 §

Avustuksen hakeminen Jane ja Aatos Erkon säätiöltä kulttuuripalvelukokonaisuuden Kulttuurin kummilapset -hankkeelle

HEL 2020-006209 T 02 05 01 01

Päätös

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä haetaan 900 000 euroa avustusta kulttuuripalvelukokonaisuuden Kulttuurin kummilapset -hankkeelle. Avustusta haetaan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2022.

Kulttuurin kummilapset -hanke on laaja-alainen monitoimijainen kokonaisuus, joka pohjautuu Helsingin kaupunginorkesterin aloittamaan kummilapsitoimintaan. Hankkeen päävastuu on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuudella. Yhteistyökumppaneina toimii vuonna 2020 Helsingin kaupunginorkesteri ja vuonna 2021 Helsingin Kaupunginteatteri, Suomen Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Teatteri ILMI Ö, Q-teatteri ja Nukketeatteri Sampo. Vuosina 2022 - 2026 aloittavat yhteistyökumppanit löytyvät myöhemmin tarkentuvasta hankesuunnitelmasta. Yhteistyökumppanit toimivat kyseisinä vuosina syntyvien lasten kummeina.

Mikäli Jane ja Aatos Erkon säätiön päätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään kaksi projektitunnistetta hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala korvaa yhteistyökumppaneille vuosittain tarkistettavien sopimusten mukaisesti osan kummilapsitoiminnan kustannuksista.

Varsinaisen avustushakemuksen Jane ja Aatos Erkon säätiölle laatii ja allekirjoittaa kulttuuripalvelukokonaisuuden johtaja tai hänen estyneenä ollessaan poikkeuksellisesti kulttuuripalvelujen suunnittelija Ulla Laurio, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä Jane ja Aatos Erkon säätiön kanssa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin kummilapset -hankkeen tavoitteena on perheiden hyvinvoinnin ja kaupunkilaisten kulttuurisen yhdenvertaisuuden edistäminen. Toiminta vahvistaa helsinkiläisten taide- ja kulttuurilaitosten saavutettavuutta. Hanke tukee kaupungin strategian toteutumista lisäämällä kaupunkilaisten laaja-alaista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä avaamalla kulttuuriympäristöjä lapsiperheille. 

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 310 70137

ulla.laurio(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus-Jane ja Aatos Erkon säätiö

2

Tiivistelmä - hankekuvaus

3

Kulttuurin kummilapset budjetti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoitusjohtaja

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 310 87770

 

FI02012566