Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

14.01.2020

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

3 §

Valtionavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden ja kirjastoverkon yhteiset palvelut -yksikön valtakunnalliselle Yleisten kirjastojen yhteisen digitaalisen median palvelualustan kokeilu -hankkeelle

HEL 2020-000417 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 250  000 euroa valtionavustusta kirjastopalvelukokonaisuuden ja kirjastoverkon yhteiset palvelut -yksikön valtakunnalliselle Yleisten kirjastojen yhteisen digitaalisen median palvelualustan kokeilu -hankkeelle. Valtionavustusta haetaan ajalle 1.1.2020 - 31.10.2020.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen valtionavustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle laatii ja allekirjoittaa kirjastopalvelujen johtaja, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Päätöksen perustelut

Hanke on valtakunnallinen ja on yleisten kirjastojen yhteisen digitaalisen median palvelukonseptin kehittämishanke, jossa testataan sopivien palvelualustojen käytettävyyttä ja teknistä soveltuvuutta yleisten kirjastojen digitaalisen median välittämisen välineenä.

Yleisillä kirjastoilla on tällä hetkellä käytössään useita erilaisia palvelualustoja, joiden sisällöt ovat kaupallisten palvelutarjoajien hallinnoimia.  Tämän vuoksi kirjastojen digitaalisen median tarjonnassa  on painottunut teknologia sisällöllisen aspektin kustannuksella.

Tämän johdosta on osoittautunut tarpeelliseksi löytää tai kehittää digitaalisen median palvelualusta, joka soveltuu yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonseptiin. Tätä varten hankkeessa kartoitetaan globaalisti markkinoilla olevia palvelualustoja, testataan ja tutkitaan niiden teknisiä ominaisuuksia ja käytettävyyttä ja edistetään yleisten kirjastojen tarpeet huomioon ottavan palvelualustan kehittämistä.

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Anne Ojanperä, suunnittelija, puhelin: 310 79485

anne.ojanpera(a)hel.fi

Liitteet

1

Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin

2

Kustannusarvio - Valtionavustushakemus OKM tammikuu 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rahoitusjohtaja

Liite 1
Liite 2

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 310 87770

 

FI02012566