Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

10.01.2020

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

2 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnon sijaisjärjestelyt 1.1.2020 lukien

HEL 2018-007339 T 00 01 00

Vrt. Kuva/Haj HEL 2017-007680 T 00 01 00, 28.6.2017, 3 §, 20.9.2017 7 §, 18.10.2017, 10 § ja 11.10.2018, 30 §

Päätös

Hallintojohtaja päätti toimialan hallinnon päälliköiden tehtävien hoitajasta vakinaisen hoitajan ollessa estyneenä 1.1.2020 lukien

Hallintopäällikön sijaisena toimii:

1.

toimistopalvelupäällikkö

 

Henkilöstöpäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1.

palvelussuhdepäällikkö

2.

henkilöstösuunnittelupäällikkö

 

Kehittämispalvelupäällikön sijaisena toimii:

1.

kehittämisyksikön päällikkö

 

Talous- ja suunnittelupäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1.

johtava controller

2.

johtava laskenta-asiantuntija

 

Tilapalvelupäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1.

projektipäällikkö

2.

suunnittelija

 

Tietohallintopäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1.

ICT-kehityspäällikkö

2.

ICT-palvelupäällikkö

3.

ICT-tuen päällikkö

 

Viestintä- ja markkinointipäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

1.

asiakkuudet ja vuorovaikutusyksikön päällikkö

2.

markkinointiviestintäyksikön päällikkö

 

Päätös tulee voimaan heti ja korvaa hallintojohtajan 11.10.2018, 30 § tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Toimialan toimintasäännön (Taj 29.11.2019, 61 §) luvun 4 mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palveluiden päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Lisätiedot

Paula Mantila, johdon assistentti, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sijaiset

Hallinnon päälliköt

Henkilöstöpalvelut

Taloushallintopalvelu/palkanlaskenta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25401

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 310 87770

 

FI02012566