Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

29.11.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

23 §

Valtionavustuksen hakeminen Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet -hankkeelle

HEL 2017-012958 T 02 05 01 02

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI) haetaan valtionavustusta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet -hankkeelle.

Hanke toteutetaan yhteistyössä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa tavoitteena maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten integrointi liikunnan keinoin.

Hankkeen kesto: 1.1.2018 - 31.12.2018.

Kokonaiskustannukset: 142 000 euroa.

Haettava avustus: 100 000 euroa.

Omarahoitusosuus: 40 %

Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) rahoituspäätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Varsinaisen avustushakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) laatii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) kanssa. Hankeasiakirjat on vietävä Ahjo-järjestelmään päätöksessä mainitulle diaarinumerolle.

Hankeasiakirjat allekirjoittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudessa liikuntajohtaja Helsingin kaupungin hallintosäännön 24 § 4 momenttiin perustuen.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Paula Mantila, sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Kaisa Laine, hankekoordinaattori, puhelin: 310 87878

kaisa.mari.laine(a)hel.fi

Liitteet

1

Lasten ja nuorten aktiivisuuden askeleet

2

Hankehakuilmoitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kuva

Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Rahoitusjohtaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566