Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

14.11.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

21 §

Valtionapukelpoisuus- ja valtionavustushakemus valtakunnalliselle digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle 2018-2019, muutos 13.11.2017 (20 §) tehtyyn päätökseen

HEL 2017-012199 T 02 05 01 01

Päätös

Hallintojohtaja päätti muuttaa 13.11.2017, 20 § tehtyä päätöstä valtakunnalliselle digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle 2018 - 2019 valtiolta haettavan avustuksen summan osalta.

Haettava summa vuosille 2018 ja 2019 on yhteensä 1 270 000 euroa.

Muilta osin hallintojohtajan 13.11.2017 tekemä päätös pysyy ennallaan.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Suvi M Tuominen, projektipäällikkö, puhelin: 310 71575

suvi.m.tuominen(a)hel.fi

Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Lautakunta

 

Tiedoksi

Toimiala

Rahoitusjohtaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566