Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

20.10.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

11 §

Valtionavustushakemus kulttuuriperinnön käyttöä ja vaalimista lisäävälle hankkeelle

HEL 2017-011417 T 02 05 01 01

Päätös

Museovirastolta haetaan Euroopan kulttuuriperintövuoden 2018 toteuttamista tukeviin, kansalaisten ja erilaisten yleisöjen osallisuutta tukeviin yhteishankkeisiin suunnattua avustusta yhteensä 24 300 euroa ajalle 01/2018 – 12/2018 (hakuaika 20.9.2017 – 20.10.2017). Hankkeen kokonaismenojen arvioidaan olevan 27 000 euroa.

Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti edistämään museon osallistavaa toimintaa kulttuuriympäristön käyttöön ja vaalimiseen liittyen. Pirkanmaan maakuntamuseon hallinnoima Adoptoi monumentti -toiminta laajenee vuonna 2018 Helsingin alueelle. Hankkeen tarkoitus on tuottaa ja levittää tietoa hankkeesta, lisätä kulttuuriperinnön tunnettuutta sekä mahdollistaa kaupunkilaisten osallisuus sen vaalimiseen. Hankkeessa kohderyhmänä ovat erityisesti koululaiset, joille tarjotaan mahdollisuutta tuottaa itse tietoa kulttuuriperinnöstä sekä osallistua kulttuuriperinnön hoitoon.

Hankkeen koordinointi tapahtuu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuudessa, kaupunginmuseon kulttuuriympäristötiimissä. Hankeavustusta käytetään hankeassistentin palkkakustannuksiin, hankkeeseen sisältyviin ostopalveluihin, materiaalikuluihin, matkakustannuksiin sekä muihin Adoptoi monumentti -toiminnan kehittämiseen liittyviin kustannuksiin.

Mikäli museoviraston rahoituspäätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Avustushakemuksen museovirastolle laatii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden kaupunginmuseopalvelu, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä museoviraston kanssa.

Hakemuksen allekirjoittaa kaupunginmuseon museonjohtaja toimintasäännön 11 § 1 momenttiin perustuen.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 19.10.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: 310 36485

sari.saresto(a)hel.fi

Sari Saresto, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakuilmoitus kulttuuriperintövuosi

2

Kulttuuriperintövuoden 2018 hankeaihio

3

Kulttuuriperintovuosiavustukset-2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lautakunta

Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Kaupunginmuseo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566