Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

27.09.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

9 §

Valtionavustushakemus Tänään kotona - Iäkkäiden lähikulttuuripalveluiden sekä digitaalisen vanhustyön kehittämishankkeeseen

HEL 2017-010195 T 02 05 01 01

Päätös

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankeavustusta osallisuus ja osallistuminen -hankehaussa yhteensä 213 396 euroa ajalle 1/2018–12/2019 (hakuaika: 20.6. – 28.9.2017). Avustusta haetaan Tänään kotona – Iäkkäiden lähikulttuuripalveluiden sekä digitaalisen kulttuurisen vanhustyön kehittämishankkeeseen.

Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti edistämään kotona asuvien iäkkäiden helsinkiläisten kulttuurista osallisuutta kehittämällä lähikulttuuripalveluita ja digitaalisia kulttuurisen vanhustyön malleja. Hankkeen koordinointi tulee sijoittumaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisten kulttuuripalveluiden kumppanuudet ja avustukset -yksikköön. Hankeavustus tullaan käyttämään kokopäiväisen koordinaattorin (2 v.) sekä tuottajan (1 v.) palkkakustannuksiin, hankkeeseen sisältyviin ostopalveluihin sekä hankkeessa tapahtuvaan palveluiden kehittämiseen liittyviin muihin kustannuksiin.

Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös on myönteinen, hankkeelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Avustushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle laatii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleiset kulttuuripalvelut -palvelu, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä ja avustuksen käytön raportoinnista.

Hakemuksen allekirjoittaa yleisten kulttuuripalveluiden kulttuuripalvelupäällikkö hallintosäännön 24 luvun 1 §:n 4 momenttiin perustuen.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Lisätiedot

Veikko Kunnas, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 37002

Liitteet

1

Tänään kotona LIITE.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Lautakunta

 

Toimiala

 

Tiedoksi

Rahoitusjohtaja

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566