Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

13.09.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

6 §

Avustushakemus taide-ja kulttuuripalveluiden juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa

HEL 2017-009790 T 02 05 01 01

Päätös

Taiteen edistämiskeskukselta haetaan yhteensä 83 000 euroa avustusta ajalle 1/2018–12/2018 Taide- ja kulttuuripalveluiden juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Haettava avustus on jatkohakemus vuosille 2016 – 2017 haettuun ja saatuun erityisavustukseen taide- ja kulttuuripalveluiden ankkuroimiseksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa (Valtionavustus hallitusohjelman Osaaminen ja koulutus –kokonaisuuden kärkihankkeeseen 4:2 laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa). 

Haettava avustus käytetään syksyllä 2016 toimintansa aloittaneen kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallisen verkoston toiminnan jatkamiseksi. Verkosto toimii 13 kunnan alueella ja jokaisesta jäsenkunnasta on nimetty kuntasektorin edustaja verkostoon niin sosiaali- ja terveystoimen kuin kulttuuripalveluiden puolelta. Verkoston koordinaatiovastuu on Helsingin kaupungilla (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Yleiset kulttuuripalvelut, Kumppanuudet ja avustukset-yksikkö). Taiteen edistämiskeskustelta haettava avustussumma käytetään kokopäiväisen verkostokoordinaattorin palkkakustannuksiin sekä verkostotoiminnan muiden kustannuksien kattamiseen.

Avustushakemuksen Taiteen edistämiskeskukselle tekee kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleiset kulttuuripalvelut, joka myös vastaa mahdollisista hakemuksen täydentämisestä ja avustuksen käytön raportoinnista.

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kulttuurisen_seniori-_ja_vanhustyön_kansallinen_verkosto_hakemus_LOPULLINEN.pdf

2

LIITE Yhteenveto Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallisen verkoston tavoitteiden toteutumisesta.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lautakunta

Liite 1
Liite 2

Toimiala

 

Rahoitusjohtaja

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI7880001501583513

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566