Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Hallinto

 

 

 

16.06.2017

 

 

 

 

Hallintojohtaja

 

 

 

 

2 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnossa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

HEL 2017-006830 T 00 01 00

Päätös

Hallintojohtaja päätti oikeuttaa liitteessä 1 olevat työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja ja/tai heille myönnetyllä luottokortilla 1.6.2017 lähtien edellyttäen, että

        toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa

        toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

        hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää

        hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (§ 101) siirtää hankintojen toimivaltaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtajalle 150 000 euroon saakka koko toimialalle.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, § 196) hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Lisätiedot

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Paula Mantila, liikuntajohtajan sihteeri, puhelin: 310 87721

paula.mantila(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja-kulttuurin ja vapaa-ajan hallinto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta

 

Tiedoksi

Asianosaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

liikuntavirasto@hel.fi

http://www.hel.fi/liikunta

+358 9 310 87770

 

FI02012566