Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Nuorisopalvelukokonaisuus

 

 

Itäinen nuorisotyö

12.01.2022

 

Kumppanuusyksikkö

 

 

Kumppanuuspäällikkö

 

 

 

 

6 §

Toiminta- ja palkkausavustusennakot vuodelle 2022

HEL 2022-000279 T 02 05 01 00

Päätös

Kumppanuuspäällikkö myöntää vuoden 2022 toiminta- ja palkkausavustusennakkoja liitteen mukaisesti toiminta-avustusennakkoina yhteensä 384 855 euroa ja palkkausavustusennakkoina yhteensä 382 050 euroa

Palkkausavustusennakkoa ei myönnetä Suomen Venäjänkielisten nuoriso-osasto - Eridan ry:lle (nro 38), koska yhdistys ei saanut palkkausavustusta vuonna 2021.

Varsinaiset toiminta- ja palkkausavustukset vuodelle 2022 ovat haettavissa 28.2.2022 mennessä.

Avustusta saavan on noudatettava nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöä ja Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeita (http://www.hel.fi/nuorisonavustukset):

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/nuorisotoiminnan_avustukset/avustusten-myontamisperusteet

Avustus maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Päätöksen perustelut

Toiminta-avustusennakkoa voidaan myöntää yhdistyksille, jotka ovat edellisenä vuonna saaneet nuorisojaoston toiminta- tai starttiavustusta. Palkkausavustusennakkoa voidaan myöntää yhdistyksille, jotka ovat edellisenä vuonna saaneet nuorisojaoston palkkausavustusta. Ennakon suuruus on enintään 50 % edellisen vuoden avustuksen määrästä. Kumppanuuspäällikkö voi erityisistä syistä myöntää palkkausavustusennakkoa yhdistyksille, jotka eivät ole saaneet palkkausavustusta edellisenä vuonna kuitenkin noudattaen nuorisojaoston kolmen vuoden linjausta avustukseen oikeutetuista järjestöistä. Avustus myöntäessään voi nuorisojaosto käyttää harkintaansa yleisten poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. (Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö).

Kaupungin hakijalle myöntämä avustus on julkisista varoista myönnettyä tukea. Mikäli avustusta myönnetään hakijalle, joka harjoittaa taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla (esim. palveluiden tai tuotteiden myyntiä), tulee ennen avustuksen myöntämistä selvittää ja arvioida, onko avustuksen myöntäminen valtiontukisäännösten mukaan mahdollista. Avustuspäätöksen perusteluista tulee tällaisessa tapauksessa ilmetä peruste avustuksen sallittavuudelle. Kiellettynä valtiontukena pidetään julkisen sektorin missä tahansa muodossa myöntämää tukea, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa ja vaikuttaa EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Myös avustus voi täyttää kielletyn valtiontuen kriteerit, eikä avustusta tule tällöin myöntää. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet 28.10.2019)

Toiminta- ja palkkausavustusennakkoa haetaan samalla hakemuslomakkeella, joita saapui määräaikaan 15.12.2021 mennessä yhteensä 42. Hakijoista 21 haki palkkausavustusennakkoa ja 39 toiminta-avustusennakkoa. Vuoden 2022 toiminta-avustusennakkoa myönnetään 39 hakijalle ja palkkausavustusennakkoa 20 hakijalle.

Palkkausavustusennakkoa ei myönnetä Suomen Venäjänkielisten nuoriso-osasto - Eridan ry:lle, koska yhdistys ei saanut varsinaista palkkausavustusta vuonna 2021, eikä yhdistys ole viimeisimmän kolmen vuoden palkkausavustuksia koskevan linjapäätöksen mukaan oikeutettu palkkausavustukseen.

Helsingin 4H-yhdistys ry:lle ja Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry:lle myönnetään sekä toiminta- että palkkausavustusennakkoa vuodelle 2022, vaikka järjestöt eivät saaneet vuonna 2021 varsinaista toiminta- tai palkkausavustusta. Kumpikin hakija on edellisen palkkausavustuksia koskevan linjapäätöksen mukaisesti oikeutettu palkkausavustukseen. Yhdistysten nuorisopoliittisen ja nuorisokasvatuksellisen merkityksen perusteella päätöksellä turvataan yhdistysten toiminnan jatkuvuus myöntämällä poikkeuksellisesti palkkausavustusennakkoa tilanteessa, jossa yhdistykset eivät saaneet palkkausavustusta vuonna 2021. Kummallekin yhdistykselle myönnetään myös toiminta-avustusennakkoa vuodelle 2022, vaikka yhdistykset eivät saaneet toiminta-avustusta vuodelle 2021, koska tilanne johtui vallinneista poikkeuksellisista olosuhteista eli koronapandemiasta.

Kaikki toiminta- ja palkkausavustusennakkoa saavat selvittivät alustavasti edellisen avustuksen käytön ja avustusta myönnetään joko 50 % vuoden 2021 avustuksesta tai vähintään haettu summa. Helsingin 4H-yhdistys ry:lle ja Helsingin Sosialidemokraattinen Nuorisopiiri ry:lle myönnetään 50 % yhdistysten vuoden 2020 toiminta- ja palkkausavustusten määrästä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päättää jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. (luku 17, § 4 kohta 3 ja 4)

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan avustuksilla rakennetaan demokraattista ja elinvoimaista kaupunkia, edistetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä edistetään YK:n Agenda 2030 tavoitteita. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustuksilla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä helsinkiläisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tuetaan monipuolista kulttuurin ja vapaa-ajan tarjontaa, parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää toimintaa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021 § 202)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston päätöksen mukaisesti kumppanuuspäällikkö tekee päätöksen toiminta- ja palkkausavustusennakoista. (Nuorisojaosto 20.6.2017, § 4)

Lisätiedot

Liisa Remes, suunnittelija, puhelin: 09 310 26783

liisa.remes(a)hel.fi

Liitteet

1

Toiminta- ja palkkausavustusennakot 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Liite 1
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 1

+358 9 310 1060

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566