Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

20.12.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

53 §

Käyttämättä jäävän vuoden 2020 liikunnan avustusmäärärahanmyöntäminen

HEL 2020-013963 T 02 05 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää käyttämättä jäävästä vuoden 2020 avustusmäärärahasta Helsingin Polkupyöräilijät ry:lle avustuksen maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhankkeelle 28 000 euroa. 

Ohjeet avustuksen saajalle 

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723).

Avustusta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustusta saavan on noudatettava kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723). 

Avustusta voi käyttää 31.12.2021 saakka. Avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä viimeistään 31.5.2022 osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi   

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 21.1.2020, § 5, että mikäli liikunnan avustuksia jää jakamatta, liikuntajohtaja tekee päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentumisesta liikunnan avustuksiin.

Vuoden 2020 avustuksia jäi jakamatta yhteensä 317 316,86 euroa. Tässä päätöksessä myönnetään 28 000 euroa. Koronapandemia aiheutti avustuksien jakoon poikkeuksia, minkä johdosta avustusmäärärahaa jäi poikkeuksellisen paljon käyttämättä. Suurin muutos avustusmäärärahan käyttöön aiheutui jäähallien sulkeutumisesta keväällä ja joulukuussa, minkä johdosta jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen junioreiden jäävuoroihin kohdennettu Clearing-tuki jäi käyttämättä. Liikuntajaosto osoitti käyttämättä jäänyttä avustusrahaa (9.6.2020, § 17 ja 1.10.2020, § 25, § 26) koronatukena kaikille seuroille haettavaksi. Korona-avustusten myöntämisen jälkeen avustusrahaa jäi edelleen käyttämättä. 

Helsingin polkupyöräilijät ry:n maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhanke tukee Helsingin kaupungin strategisen kärkihankkeen, liikkumisohjelman tavoitteita sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen avulla vähennetään eriarvoisuutta kehittämällä kaupungin liikuntatarjontaa kaikkia asukkaita tasapuolisesti arkiaktiivisuuteen ja liikkumiseen kannustavaksi. Pyöräilytaito edistää maahanmuuttajien mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä tarjoamalla heille taidon edullisen, ekologisen ja nopean liikennevälineen käyttöön. Maahanmuuttajanaisilla on kantaväestöä harvemmin ajokortti, joten pyöräily parantaa erityisesti heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen liikkumiseen, mikä on tärkeä voimaantumista tukeva ja tasa-arvoa lisäävä tekijä. Lisäksi pyöräilyn oppimalla maahanmuuttajat pääsevät osallisiksi pyöräilyn terveyshyödyistä ja tuntevat vahvempaa osallisuutta yhteiskunnassa, jossa pyöräilytaidon hallitseminen on normi. Maahanmuuttajien pyöräilytaidon tukeminen edistää myös ekologisesti kestäviä liikuntamuotoja laajemmassa mittakaavassa. 

Liikunnan myöntämät avustukset on kohdistettu tukemaan liikunta- ja urheiluseurojen harrastustoimintaa, eikä maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhanke täytä näiden avustusmuotojen kriteerejä. 

Lisätiedot

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avustuksen saaja

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566