Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

18.12.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

52 §

Ruskeasuon liikuntapuiston kahvilan vuokraukseen liittyvän option käyttöönotto ja sopimuksen jatkaminen Corn King Oy:n kanssa

HEL 2020-012430 T 10 01 03

Päätös

Liikuntajohtaja päätti ottaa käyttöön Ruskeasuon liikuntapuiston kahvilan vuokrausta koskevan kahden (2) vuoden option ajalle 20.6.2020 - 19.6.2022 Corn King Oy:n kanssa.

Ruskeasuon liikuntapuiston kahvilan vuokrasopimus HEL 2017-003898 on tehty liikuntajohtajan 29.5.2019, 33 § tekemällä päätöksellä.

Vuosivuokra vuonna on 10 000 euroa (alv. 0 %). Vuokra peritään kuukausivuokrana 833,33 euroa (alv.0 %). Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Muut sopimusehdot on kirjattu päätöksen liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa oikeudensaajalle aiheutuneista kustannuksista mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntavirasto on vuokrannut Ruskeasuon liikuntapuiston kahvilan
Corn King Oy:lle ajalle 1.9.2017-19.6.2020 sisältäen mahdollisuuden kahden (2) vuoden mittaiseen optiokauteen. Corn King Oy ilmoittanut halukkuutensa toteuttaa sopimukseen HEL 2017-003898 sisältyvän kahden (2) vuoden optiokauden.

Sopimus HEL 2017-003898 jatkuu entisin ehdoin. Liitteenä allekirjoitettava sopimusluonnos.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrasopimus_1.9.2017-19.6.2020_Corn King Oy

2

Vuokrasopimusluonnos_20.6.2020-19.6.2022_Corn King Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

KUVA

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566