Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

26.11.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

48 §

Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuiston yhteydestä 20jalkaa.com Oy:lle

HEL 2020-012203 T 10 01 01 02

Päätös

Liikuntajohtaja vuokraa 20 jalkaa.com Oy:lle Helsingin 47. kaupunginosassa (Mellunkylä) sijaitsevan Kivikon liikuntapuiston yhteydestä karttaliitteeseen merkityn noin 3 170 neliömetrin suuruisen maa-alueen varastointia varten. Vuokra-alueelle on oikeus sijoittaa varastokontteja. Vuokrattava maa-alue on osa kiinteistöä 91-406-1-13.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 14.12.2020 - 30.11.2026.

Kuukausivuokrana peritään 2 060,50 euroa (alv. 0 %).

Vuokra-alueella on betonilaattoja yms., joita vuokralainen voi hyödyntää vuokra-alueelle sijoitettavien varastokonttien perustuksiin. Tarpeettomat betonilaatat ym. vuokralaisen tulee
toimittaa omalla kustannuksellaan asianmukaisesti vuokranantajan kanssa erikseen sovittavasti jätteisiin lain mukaisin velvoittein. Vuokralaisen kustannuksia korvaamaan ei peritä maa-alueesta vuokraa ajalta 14.12.2020 - 30.6.2021. Näin ollen vuokranmaksun perintä alkaa 1.7.2021.

Vuokraukseen liittyvät muut ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista,
mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän
toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

20jalkaa.com Oy on hakenut maa-alueen vuokrausta Kivikon liikuntapuiston yhteydestä osoitteesta Savikiekontie 1.
Vuokralaisella on oikeus sijoittaa vuokra-alueelle varastokontteja, joista vuokraa edullisia varastotiloja yrityksille, yhdistyksille, yksityishenkilöille, järjestöille, seuroille ym.

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole käyttöä kyseessä olevalle alueelle, joten vuokraus voidaan solmitaan ajalle 14.12.2020 - 30.11.2026.

Kuukausivuokrana peritään 2 060,50 euroa. Vuokran määrittelyssä on käytetty konttien sijoittamisesta perittävää 0,65 euron neliömetrihintaa.

Vuokrauksen alkaessa vuokra-alueella on betonilaattoja yms., joita vuokralainen voi hyödyntää alueelle sijoitettavien konttien perustuksiin. Tarpeettomat betonilaatat ym. vuokralaisen tulee
toimittaa omalla kustannuksellaan asianmukaisesti vuokranantajan kanssa erikseen sovittavasti jätteisiin lain mukaisin velvoittein. Vuokralaisen kustannuksia korvaamaan ei peritä maa-alueesta vuokraa ajalta 14.12.2020 - 30.6.2021.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87827

risto.hietanoro(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakemus 3.11.2020

2

Vuokrasopimusluonnos_20jalkaa.com Oy_Kivikon liikuntapuisto

3

Kartta_vuokra-alue_Kivikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

KUVA

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566