Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

21.10.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

46 §

Maa-alueen vuokraaminen Paloheinästä HPS Areenat Oy:lle

HEL 2020-011069 T 10 01 01 04

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata HPS Areenat Oy:lle Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa (Tuomarinkylä) sijaitsevalta Paloheinänkentän pysäköintialueelta 575 neliömetrin suuruisen maa-alueen liikuntatoimintaan ajalle 1.1.2021 - 31.12.2026. Alueelle on tarkoitus sijoittaa 300 m²:n suuruinen palloilukenttien sosiaalirakennus.

Maa-alueen täysimääräinen vuosivuokra on 1.1.2021 alkaen 3 542,40 euroa (alv 0%). Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vuokraukseen liittyvät muut sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

Lisätiedot

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HPS vuokrasopimus

2

HPS kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566