Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

03.09.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

39 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2020-008933 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, koskien Käpylän urheilupuiston parkkipaikalla sattunutta esinevahinkoa enintään 1196,63 euron suuruisena. Korvaus maksetaan, kun hakija on toimittanut kuitin toteutuneista korjauskustannuksista Helsingin kaupungille.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 23.7.2020 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija auto on ollut 27.4.2020 klo 18 Käpylän urheilupuiston parkkipaikalla. Hakijan esittämän selvityksen mukaan parkkipaikalla olleen auton katolle on lentänyt kiekko kaukalolta, vaikka parkkipaikan ja kaukalon välissä on verkko. Hakija vaatii Helsingin kaupungilta vahingonkorvauksena yhteensä 1196,63 euroa esinevahingosta aiheutuneita kustannuksia. Korjauskustannuslaskelma on korvausvaatimuksen liitteenä.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Liikuntapaikkapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että Käpylän urheilupuiston jääradan suojaverkko on ehjä ja korkeudeltaan asianmukainen. Tästä huolimatta kiekko voi esim. maalikehikkoon osuessaan lentää verkon yli ja osua parkkialueella oleviin autoihin. Tällaisessa tapauksessa voidaan katsoa, että parkkialue on väärässä paikassa suhteessa kaukaloon. Näin ollen liikuntapalvelut katsoo, että se on tässä tapauksessa vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 27.4.2020

2

Vahingonkorvausvaatimus 27.4.2020, liite, korjauskustannuslaskelma

3

Vahingonkorvausvaatimus peitetty

4

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 29.8.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

hallintosihteerit

liikuntapaikkapalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566