Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

26.08.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

38 §

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien ilmanvaihdonasennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden puitejärjestely

HEL 2019-000945 T 02 08 03 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden jatketaan ajalle 1.6.2020 – 31.5.2021 seuraavien neljän (4) urakoitsijan kanssa:

1. RKV-Tekniikka Oy

2. Euro Service Oy

3. Suomen Hormimestarit Oy

4. Trio Ilmastointi Oy

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustöiden hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ja puitesopimuksessa on sovittu, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kolmeen (1+1+1) optiovuoteen. Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa huomioitiin myös optiokaudet.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on kilpailuttanut 12.3.2019 päivätyllä hankintailmoituksella kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät ilmanvaihtotöiden hankintaa koskevat sopimukset 31.5.2020 päättyvälle kaudelle. Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunnan päätöksen (21.5.:2019, § 94) perusteella puitesopimukset tehtiin RKV-Tekniikka Oy:n, Euro Service Oy:n, Suomen Hormimestarit Oy:n ja Trio Ilmastointi Oy:n kanssa.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät ilmanvaihtotöiden hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ja puitesopimuksessa on sovittu, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kolmeen (1+1+1) optiovuoteen. Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa huomioitiin myös optiokaudet. Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta valtuutti puitesopimushankintaa koskevassa hankintapäätöksessä liikuntajohtajan tekemään päätöksen optioiden käyttämisestä vuoden kerrallaan.

Lisätiedot

Mika Paasonen, LVI-insinööri, puhelin: 310 87909

mika.paasonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566