Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

24.08.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

36 §

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden puitejärjestely, option käyttöönotto 1.6.2020 - 31.5.2021

HEL 2019-007312 T 02 08 03 01

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden puitesopimusta jatketaan ajalle 1.6.2020 – 31.5.2021 seuraavien neljän (4) urakoitsijan kanssa:

1. Sähköasennus Lyly Ky

2. Econel Oy

3. Aro Systems Oy

4. Sähkö-Trio Oy

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on kilpailuttanut 8.1.2018 päivätyllä hankintailmoituksella kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät sähkötöiden hankintaa koskevat sopimukset 31.5.2019 päättyvälle kaudelle. Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunnan päätöksen (8.5.2018 §101) perusteella puitesopimukset tehtiin Sähköasennus Lyly Ky:n, Econel Oy:n, Aro Systems Oy:n ja Sähkö-Trio Oy:n kanssa.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät sähkötöiden hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ja puitesopimuksessa on sovittu, että hankintaan sisältyy mahdollisuus kolmeen (1+1+1) optiovuoteen. Hankinnan ennakoidun arvon laskennassa huomioitiin myös optiokaudet. Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunta valtuutti puitesopimushankintaa koskevassa hankintapäätöksessä liikuntajohtajan tekemään päätöksen optioiden käyttämisestä vuoden kerrallaan.

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät sähkötöiden puitesopimukset täyttävät hankintalain 41 §:n mukaiset suorahankintaa koskevat edellytykset. Hankintayksiköllä on siten oikeus jatkaa valittujen puitesopimusyritysten kanssa puitesopimuksia ajalle 1.6.2020 – 31.5.2021.

Lisätiedot

Raimo Taulanne, sähköteknikko, puhelin: 310 87911

raimo.taulanne(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51400

Konepajankuja 3

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00510

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

 

 

FI02012566