Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

23.06.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

26 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien venevahinkoa

HEL 2020-007452 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen veneen korjaamisesta aiheutuvien kustannusten osalta 1499,30 euron suuruisena. Asianomainen on esittänyt hyväksytyn korjauskustannuslaskelman asian osalta.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungille 3.6.2020 vahingonkorvausvaatimuksen koskien veneen korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Hakijan mukaan oli 11.9.2019 Merisataman venepaikan 123 ketju katkennut vapauttaen veneen ajelehtimaan Kompassitorin länsipuolen rappusia ja rantarakenteita päin. Hakijan käsityksen mukaan poijurivistön ketjuja ei ole vaihdettu, niin kauan kuin hänellä on kyseinen venepaikka ollut. Venepaikka on hakijalla ollut vuodesta 1998. Hakija on toimittanut korjauskustannuslaskelman veneen korjaamisen kustannuksista, mikäli hakija korjaa veneeseen tulleet vauriot itse. Hakijan kanssa on sovittu, että hakija ottaa riskin siitä, että korjaustoimenpiteet mahdollisesti johtavat huonompaan tulokseen kuin ehjä kylki. Kyseisen arvion mukaan veneen korjaaminen maksaa 1499,30 euroa. Vakuutusyhtiön edustaja on käynyt tarkistamassa vauriot ja arvioinut korjauskustannukset. Saadun selvityksen perusteella hakijan esittämä korvaussumma on kohtuullinen.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Liikuntapalveluilta saadun selvityksen mukaisesti Helsingin kaupunki on vastuussa vahingosta ja on velvollinen korvaamaan hakijalle veneen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Näin ollen on perusteltua korvata hakijalle aiheutuneet kustannukset korjauskustannuslaskelman mukaisesti.

Lisätiedot

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

korvaushakemus 6.2.2020_1

2

Vahingonkorvausvaatimus, täydennys 8.6.2020, liite, korjauskustannukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

ulkoilupalvelut

hallintosihteerit

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566