Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

08.06.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

24 §

Liikuntajohtajan päätöksen muuttaminen koskien maa-alueen vuokraamista Aurinkolahden uimarannalta sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista varten

HEL 2020-003220 T 10 01 01 04

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 54. kaupunginosassa (Vuosaari, kiinteistötunnus 91-54-9904-8) Aurinkolahden uimarannalta n. 15 m²:n suuruisen maa-alueen erikseen sovittavalta paikalta kontin sijoittamista sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista varten Twin Brothers Oy:lle 3.6.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 1 530 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntajohtaja päätti 27.4.2020, 19 §, vuokrahakemusten perusteella vuokrata maa-alueen Aurinkolahden uimarannalta kontin sijoittamista sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista varten 1.5.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi Looks Finland Oy:lle.

Looks Finland Oy on 28.5.2020 lähettämässään sähköpostissa perunut hakemuksen koskien maa-alueen vuokraamista Aurinkolahdessa vuosina 2020 - 2025.

Toiseksi suurimman vuokrahakemuksen jättänyt Twin Brothers Oy on 25.5. päivätyssä sähköpostissa ilmoittanut halukkuutensa vuokrata maa-alueen Aurinkolahden uimarannalta kontin sijoittamiseksi sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamisten varten aiemmin tarjoaminsa ehdoin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vahvistanut 20.6.2017, 5 §, liikuntajohtajalle oikeuden vuokrata tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-aikatoimialan hallinnassa olevia maa-alueita ja tiloja enintään kuudeksi vuodeksi.

Lisätiedot

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Maanvuokrasopimus__Aurinkolahti__Twin_Brothers_Oy__2020-2025

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakemuksen perunut

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566