Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

15.05.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

21 §

Koronatilanteen takia liikuntapalveluiden kausikorttien käyttöajan pidentäminen sekä keskeytyneiden liikuntakurssien asiakkaille alennus syksyn 2020 kurssimaksuista

HEL 2020-006584 T 02 06 07

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että koronatilanteen johdosta liikuntapalveluiden kausikorttien käyttöaikaa pidennetään palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla.

Liikuntajohtaja päätti, että ohjatun liikunnan keskeytettyjen kurssien asiakkaille annetaan 50 %:n alennus syksyn 2020 kurssimaksuista.

Päätöksen perustelut

Koronatilanteen johdosta 13.3.2020 päätettiin sulkea uimahallit ja lopettaa ohjattu toiminta 14.3.2020 alkaen. Muut liikuntapalvelukokonaisuuden palvelutilat/ toimipisteet ovat olleet yleisöltä suljettuina 18.3.2020 alkaen.

Kansliapäällikkö on päättänyt 23.03.2020, § 70 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 17.3-20.3.2020), että liikunnan eli Helsingin liikuntapalveluiden ja Urheiluhallit Oy:n kausikorttien käyttöaikaa pidennetään palveluiden kiinnioloaikaa vastaavalla ajalla.

Kansliapäällikkö on päättänyt, 29.03.2020, § 77 (Helsingin kaupungin varautumisen toimeenpano korona-tilanteessa 25.3-27.3.2020), että ohjatun liikunnan keskeytettyjen kurssien asiakkaille annetaan 50 %:n alennus syksyn 2020 kurssimaksuista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 20.08.2019, § 131 (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluperiaatteet vuodelle 2020) valtuuttanut palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista, jotka eivät ole kyseisen päätöksen nojalla yhteisiä koko toimialalla.

Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Talouden tuki -yksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566