Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

07.05.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

20 §

Erityisuimakorttityöryhmän nimeäminen

HEL 2020-006218 T 00 01 06

Päätös

Liikuntajohtaja päätti nimetä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta liikuntapalveluista erityisuimakorttityöryhmään liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohjan, tiimiesihenkilö Oleg Jauhosen ja liikunnansuunnittelija Tarja Vartiaisen. Työryhmän puheenjohtajana ja koolle kutsujana toimii Tuuli Salospohja ja sihteerinä Tarja Vartiainen.

Työryhmään on lisäksi nimetty sosiaali- ja terveystoimialan esityksestä ylilääkäri Taina Salo, fysioterapian osastonhoitaja Tiina Petäjävaara, sairaanhoitaja Riitta Pasanen ja terveydenhoitaja Riikka Lammila, keskushallinnon esityksestä vammaisasiamies Tiina Lappalainen ja Urheiluhallit ry:n esityksestä hallipäällikkö Laura Kuutti.

Työryhmä toimii ajalla 25.5.2020 - 30.11.2020.

Päätöksen perustelut

Erityisuimakortin myöntämiskriteerit ja korttiin liittyvät aloitteet sekä ehdotukset on käsitelty tähän saakka aina erikseen, tarpeen mukaan perustetussa moniammatillisessa työryhmässä, joka on laatinut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle esityksen kriteereistä. Jatkossa työryhmän on suunniteltu kokoontuvan ja kriteereitä päivitettävän joka toinen vuosi, jolloin kriteeristössä voidaan ottaa nykyistä kattavammin huomioon tietoperustaiset tarpeet eri diagnoosien osalta. Työryhmätyöskentelyssä on ollut mukana useita terveydenhuollon ammattilaisia sekä Helsingin kaupungin vammaisasiamies. Tällä on haluttu varmistaa, että erityisuimakortin kriteerejä ovat valmistelleet henkilöt, jotka parhaiten pystyvät arvioimaan eri diagnoosi- ja vammaisryhmien tarvetta erityisuimakorttiin sekä sitä, onko vesiliikunnasta näiden henkilöiden toimintakyvylle erityistä hyötyä verrattuna muihin mahdollisiin liikuntamuotoihin. Edellisen kerran erityisuimakorttityöryhmä perustettiin 28.11.2018 ja ryhmän esittämät erityisuimakortin kriteerit hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 18.6.2019, § 125.

17.12.2019 olleessa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa lautakunta päätti, että erityisuimakorttityöryhmä käsittelee erityisuimakortin myöntämiskriteerit vuotta aiottua aikaisemmin, ja päivitetty, kaikkia tasapuolisesti kohteleva esitys tuodaan lautakunnan päätettäväksi jo vuonna 2020, päämääränä ottaa uusi ohjeistus käyttöön vuoden 2021 alusta.

Lisätiedot

Tarja Vartiainen, liikunnansuunnittelija, puhelin: 310 87509

tarja.vartiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Työryhmän jäsenet

Liikuntapalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566