Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

27.04.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

19 §

Maa-alueiden vuokraaminen Aurinkolahden uimarannalta padel-kenttää, Aurinkolahden uimarannalta sup- lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista, Lauttasaaren uimarannalta sup-lautojen vuokraamista ja Munkkiniemen uimarannalta jäätelökioskia varten

HEL 2020-003220 T 10 01 01 04

Päätös

Aurinkolahden uimarannan padel-kenttä

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 54. kaupunginosasta (Vuosaari, kiinteistötunnus 91-54-9904-8) Aurinkolahden uimarannalta n. 920 m²:n suuruisen, liitekarttaan merkityn maa-alueen padel-kenttää varten The Park Boys Oy:lle 1.5.2020-30.4.2026 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 10 250,00 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Aurinkolahden uimarannan sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraaminen

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 54. kaupunginosassa (Vuosaari, kiinteistötunnus 91-54-9904-8) Aurinkolahden uimarannalta n. 15 m²:n suuruisen maa-alueen erikseen sovittavalta paikalta kontin sijoittamista sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista varten Looks Finland Oy:lle 1.5.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 1 600 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Munkkiniemen uimarannan jäätelökioski

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 30. kaupunginosassa (Munkkiniemi, kiinteistötunnus 91-30-9904-100) sijaitsevan n. 15 m²:n suuruisen maa-alueen jäätelökioskin pitämistä varten Niksar Oy:lle ajaksi 1.5.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 5 000 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Lauttasaaren Kasinonranta, sup-lautojen vuokraaminen

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 31. kaupunginosassa (Lauttasaari, kiinteistötunnus 91-414-1-618) sijaitsevan n. 15 m²:n suuruisen maa-alueen kontin sijoittamista sup-lautojen vuokraamista varten Erimover Oy:lle 1.5.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 900 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hakumenettely

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on 17.3.2020 ilmoittanut otsikossa mainittujen maa-alueiden vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internetsivuilla. Kohteet vuokrataan avoimena hakuna. Hakemusten määräaika oli 6.4.2020 klo 12.00. Kohteet vuokrataan korkeimman vuokrahinnan tarjonneelle yritykselle.

Aurinkolahden uimarannan padel-kenttä

Kohteeseen tuli kolme hakemusta. Kaikki hakemukset saapuivat määräaikaan mennessä.

Hakemuksen jättäneet:
Looks Finland Oy, 6 000 euroa / vuosi
OpaFit Oy, 3 100 euroa / vuosi
The Park Boys Oy, 10 250 euroa / vuosi

Korkeimman hakemuksen teki The Park Boys Oy.

Aurinkolahden uimaranta, sup-laudat ja aurinkotuolit

Kohteeseen tuli kolme hakemusta. Kaikki hakemukset saapuivat määräaikaan mennessä.

Hakemuksen jättäneet:
Idän Sun Cafe Oy, 501 euroa / vuosi
Looks Finland Oy, 1 600 euroa / vuosi
Twin Brithers, 1 530 euroa / vuosi

Korkeimman hakemuksen teki Looks Finland Oy.

Munkkiniemen uimarannan jäätelökioski

Kohteeseen tuli kaksi hakemusta. Molemmat hakemukset saapuivat määräaikaan mennessä.

Hakemuksen jättäneet:
Niksar Oy, 5 000 euroa / vuosi
Trade Cycle Finland Oy, 905 euroa / vuosi

Korkeimman hakemuksen teki Niksar Oy.

Lauttasaaren Kasinonranta, sup-lautojen vuokraaminen

Kohteeseen tuli yksi hakemus, joka saapui määräaikaan mennessä.

Hakemuksen jättänyt:
Erimover Oy, 900 euroa / vuosi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vahvistanut 20.6.2017, 5 §, liikuntajohtajalle oikeuden vuokrata tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-aikatoimialan hallinnassa olevia maa-alueita ja tiloja enintään kuudeksi vuodeksi.

Lisätiedot

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko HEL 2020-03220

2

Aurinkolahden uimaranta The Park Boys Oy

3

Aurinkolahti_Padelkenttä

4

Aurinkolahti Looks Finland Oy

5

Maanvuokrasopimus__Lauttasaaren_Kasinonranta__Erimover_Oy

6

Munkkinieman_uimaranta__Niksar_Oy

7

Merikylpylän puisto_SUP-kontti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakemuksen jättäneet

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Tiedoksi

Kuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566