Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

25.03.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

18 §

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä HEL 2020-002956

HEL 2020-002956 T 13 02 01

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan

**********

tutkielmalle "Liikkunnanohjaajan työkyky" päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Päätöksen perustelut

**********

on hakenut tutkimuslupaa liittyen YAMK opiskelijan pro gradututkielmaan. "Liikunnanohjaajan työkyky" tutkimuksen tavoitteena on tutkia Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungin liikunnanohjaajien arviota omasta työhyvinvoinnista ja työkyvystä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on luoda ymmärrys työkyvyn nykytilasta jonka avulla kehittää liikunnanohjaajien työhyvinvointia.

Tutkimuksessa ei ole tarvetta asiakirjoille vaan lupa anotaan pelkästään kyselylle. Kyselytutkimus tehdään ajalla 1.4. - 15.4.2020 haastattelemalla Espoon, Helsingin ja Vantaan liikuntapalveluiden liikunnanohjaajia. Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Aineisto hävitetään pro gradutyön valmistuttua, viimeistään 30.6.2020 (arvioitu valmistumisaika).

Tutkimusaineiston suojaus luvatonta käsittelyä varten: Vain anonyymit vastaukset, ei kerätä henkilötietoja. Vain tutkija pääsee käsiksi tutkimusaineistoon kirjautumalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

Tutkimusrekisteri hävitetään, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Päätös antaa mahdollisuuden kyselytutkimukseen ajalla 1.4. - 15.4.2020.

Tutkimuksen yhteyshenkilönä toimii liikuntapalveluissa kohdennetun liikuntapalvelun yksikön päällikkö Maria Nyström.

Tutkimuksesta ei koidu kustannuksia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Tutkimusraportti toimitetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön sähköpostiosoitteeseen: kulttuurijavapaa-aika@hel.fi.

Lisätiedot

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 310 89014

tarja.pitkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.))

2

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.))

3

Salassa pidettävä (Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.))

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566