Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

12.03.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

17 §

Liikuntapalvelukokonaisuuden esihenkilöiden valmentavan koulutuksen hankinta

HEL 2020-003148 T 02 08 02 01

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hankkia Capacitarilta liitteenä olevan tarjouksen mukaisen esihenkilöille tarkoitetun valmentavan johtamisen koulutuskokonaisuuden ilman arvonlisäveroa hintaan 28 400 euroa.

Valmentava johtamisen koulutus alkaa huhtikuussa 2020 ja kestää vuoden loppuun.

Samalla liikuntajohtaja päätti, että kustannukset jaetaan siten, että hallinto- ja tukipalvelut maksavat 6 000 euroa ja loput kustannukset 22 400 euroa maksetaan liikuntapalvelukokonaisuuden rahoista.

Päätöksen perustelut

Hankinta on toteutettu pienhankintana ilman tarjouskilpailua soveltuvimmalta toimittajalta; järjestettävän tarjouskilpailun kustannukset ylittäisivät kilpailuttamisesta saatavan hyödyn ja hankinnan kohteen hintataso on selvillä, koska vastaavaa palvelua Helsingin kaupunki on hankkinut lähiaikoina.

Valmentava johtaminen on valittu koko kaupungin kehittämisteemaksi, ja koskee kaikkia toimialan esihenkilöitä. Liikuntapalvelukokonaisuus on erilainen henkilöstörakenteensa ja palveluidensa osalta verrattuna moneen muuhun kaupungin yksikköön ja järkevin ratkaisu oli räätälöidä liikuntapalvelukokonaisuuden esihenkilöille oma koulutuskokonaisuus.

Palvelun tuottajan valinnassa on konsultoitu kaupungin koulutusyhtiötä Oiva Akatemiaa. Palveluntuottajalla on laajalti aikaisempaa osaamista ja kokemusta kaupungin organisaatiosta. Tämän lisäksi palveluntuottaja on työskennellyt samankaltaisten työyhteisöjen ja ammattiryhmien kanssa, kuin mitä liikuntapalveluissa on. Oiva Akatemia on osaltaan tukemassa liikunnan palvelukokonaisuuden koulutusohjelmaa ja hyvä yhteistyö ja kaupungin tuntemus kaikkien osapuolten kesken edesauttaa kokonaisuuden onnistumista.

Lisätiedot

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

2020_liikunta_valmentava_tarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoaja

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kuva/Taspa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566