Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

04.03.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

16 §

Töölön pallokentän ja pukuhuonetilojen hoitopalvelun hankinta

HEL 2019-011804 T 02 08 02 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä Pestone Yhtiöt Oy:n tarjouksen Töölön pallokenttä 6:n hoitopalvelut sekä jalkapallostadionin yhteydessä sijaitsevien pukutilojen siivous- ja asiakaspalvelun tuottamisesta. Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Sopimus palvelun tuottamisesta solmitaan ajalle 1.5.2020 - 31.3.2021.

Hankinnan kokonaishinta ilman arvonlisäveroa on 66 000,00 euroa.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Kaupunki ei vastaa palveluntuottajalle aiheutuneista kustannuksista mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena oli Töölön pallokentän numero 6:n hoitopalvelut ja Töölön jalkapallostadionin yhteydessä olevien pukuhuonetilojen asiakas- ja siivouspalvelut.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain (1397/2016) 25 § mukaisena kynnysarvon ylittävänä palveluhankintana (260884 HEL 2019-011804).

Hankinta on toteutettu avoimena hankintamenettelynä Cloudia kilpailutusjärjestelmässä.

Määräaikaan 17.2.2020 klo 12.00 mennessä saatiin kaksi (2) tarjousta, Pestone Yhtiöt Oy:ltä ja Helsinki Stadion Management Oy:ltä. Tarjoukset täyttivät niille asetetut kriteerit ja olivat tarjouspyynnön mukaiset.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaadittavat selvitykset. Tarjoajat ovat toimittaneet vaaditut selvitykset tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajat täyttävät asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoukselle, sen sisällölle sekä tarjottavalle palvelulle vähimmäisvaatimukset. Molemmat tarjoukset täyttivät niille asetetut kriteerit ja olivat tarjouspyynnön mukaiset.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman tarjouksen on jättänyt Pestone Yhtiöt Oy.

Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianomaisille hankintaa koskevan päätöksen tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 26.3.2019, 55 § siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntajohtaja voi päättää hankinnoista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 100 000,00 euroon saakka.

Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarjouspyynto_260884

2

Hankinnan kuvaus

3

Avauspöytäkirja

4

Tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 3
Liite 4

Tiedoksi

KUVA

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566