Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

04.03.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

15 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2020-000595 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, koskien Käpylän urheilupuiston parkkipaikalla sattunutta esinevahinkoa 658,94 euron suuruisena.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 17.1.2020 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija on ollut 6.1.2020 noin klo 19 Käpylän urheilupuiston jääradalla luistelemassa. Luistelun aikana hakijan auton rekisterinumeroa kuulutettiin, koska auton takalasin läpi menneestä kiekosta oli tehty ilmoitus. Hakija on vaatinut Helsingin kaupungilta vahingonkorvauksena yhteensä 658,94 euroa esinevahingosta aiheutuneita kustannuksia. Lasku korjauskustannuksista on korvausvaatimuksen liitteenä.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Liikuntapaikkapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että Käpylän urheilupuiston jääradan suojaverkko on ehjä ja korkeudeltaan asianmukainen. Tästä huolimatta kiekko voi esim. maalikehikkoon osuessaan lentää verkon yli ja osua parkkialueella oleviin autoihin. Tällaisessa tapauksessa voidaan katsoa, että parkkialue on väärässä paikassa suhteessa kaukaloon. Näin ollen liikuntapalvelut katsoo, että se on tässä tapauksessa vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 15.1.2020, saate

2

Vahingonkorvausvaatimus 15.1.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

liikuntapaikkapalvelut

hallintosihteerit

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566