Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

27.02.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

13 §

Iso-Sarvaston venesatamassa sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimuksen siirto VMAX Oy:ltä VMAX Rentals Oy:n nimiin

HEL 2020-000864 T 10 01 01 02

Päätös

Liikuntajohtaja on 3.3.2015, 10 § vuokrannut VMAX Oy:lle 289 neliömetrin suuruisen maa-alueen Helsingin 49. kaupunginosan Laajasalon kylän Iso-Sarvastosta. Vuokra-aika on 1.1.2015 - 31.12.2020. Aluetta käytetään veneiden ja vesijettien vuokraustilana sekä kioski/kahviotoimintaan.

VMAX Oy on ilmoittanut, että vuokrasopimus tulisi siirtää VMAX Rentals Oy:n (2317709-5) nimiin.

Liikuntajohtaja päätti, että vuokrasopimus kirjataan VMAX Rentals Oy:n nimiin 27.2.2020 alkaen. Vuokrasopimus on alkuperäisen sopimuksen mukaisesti voimassa 31.12.2020 saakka. Vuokrasopimus siirtyy uudelle vuokralaiselle vuokrasopimuksen 2014-011951 sisältämin ehdoin. Vuokrasopimukseen liitetään tämän päätöksen saatua lainvoiman jatkolehti, jossa todetaan vuokrasopimuksen siirtyneen VMAX Rentals Oy:lle.

Liikuntajohtaja päätti oikeuttaa ulkoilupalvelut-palvelun ulkoilupaikkapäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukseen 2014-011951 liitettävän jatkolehden.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lisälehti VMAX Rentals Oy

2

Hallituksen kokous Vmax Oy

3

Hallituksen kokous Vmax Rentals Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosaiset

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Liikuntapalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566