Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

24.02.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

12 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2020-001711 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** vahingonkorvausvaatimuksen takin katoamisesta aiheutuvien kustannusten osalta 400 euron suuruisena.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungille 10.2.2020 vahingonkorvausvaatimuksen koskien takin katoamista Herttoniemenrannan liikuntahallilla. Hakija oli ollut 18.1.2020 liikuntahallilla ja unohtanut takkinsa liikuntapaikan pukukoppiin. Hakija oli heti huomattuaan pyytänyt joukkuetovereitaan toimittamaan takin vahtimestarille säilöön. Vahtimestari oli vastoin liikuntapaikan ohjeistusta vienyt takin julkiseen tilaan löytötavarakoriin, vaikka ohjeistuksen mukaan arvokkaat löytötavarat pidetään vahtimestarin tiloissa. Seuraavana päivänä takki oli kadonnut löytötavarakorista. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan takin katoamisesta aiheutuneet kustannukset 400 euroa. Hakija on ilmoittanut ostaneensa takin vuonna 2018 kyseisellä hinnalla.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Liikuntapaikkapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että löytötavaran käsittelyssä on tapahtunut virhe. Jos löytötavaran omistaja on tiedossa, niin tavaraa ei viedä löytötavarakoriin, vaan se otetaan eri tavalla talteen. 

Helsingin kaupunki katsoo, että hakijan ilmoittama korvausvaatimus takin osalta on määrältään kohtuullinen ja takki on kadonnut, koska löytötavaran käsittelyssä on tapahtunut virhe. Näin ollen Helsingin kaupunki on velvollinen korvaamaan hakijalle takin katoamisesta aiheutuneet kustannukset.

Lisätiedot

Risto Hietanoro, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87827

risto.hietanoro(a)hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 10.2.2019, saate

2

Vahingonkorvausvaatimus 10.2.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

liikuntapaikkapalvelut

hallintosihteerit

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566