Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

03.02.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

9 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2019-011142 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hylkää ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 25.10.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija on ollut 19.9.2019 klo 12.25 kävelemässä polulla Ristiretkeläistenkadun läheisyydessä. Hakijan mukaan kaupunki oli tuonut valmiiksi jyrkkään rinteeseen irtohiekkaa, jonka johdosta hakija oli kaatunut. Hakija on ilmoittanut käyttävänsä kyseistä reittiä lähes päivittäin. Hakija on vaatinut vahingonkorvauksena 60 euroa rikkoutuneista urheiluhousuista. 

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Tieliikennelain 3 §:n mukaisesti jalankulkija on velvollinen noudattamaan olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Ulkoilupalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että vahinkopaikka ei kuulu ulkoilupalveluiden kunnossapidon piiriin, eikä ulkoilupalvelut ole tuoneet kyseiselle paikalle hiekkaa. Kyseinen reitti on aluerakentamisen myötä jäänyt käyttämättömänä yhteytenä alueelle. Vuoden 2019 alkupuolella ulkoilupalvelut on sulkenut kyseisen yhteyden ylä- ja alapäästä työmaa-aidoilla ja huomionauhoilla. Lisäksi paikalle on laitettu varoitusmerkit (kävely ja pyöräily kielletty). Rakentamisen yhteydessä aitoja on saatettu välillä siirtää. Asianomainen on ilmoittanut käyttävänsä reittiä lähes päivittäin ja näin ollen hänen on täytynyt nähdä kyseiset varoitusmerkit ja aidat. Vahinkotapahtuma olisi ollut vältettävissä, mikäli asianomainen olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta valitsemalla asianmukaisen kulkureitin.

Ulkoilupalveluiden osalta ei voida todeta minkäänlaista laiminlyöntiä tai tuottamusta, eikä Helsingin kaupunki näin ollen vastaa hakijalle aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi voidaan todeta, että vahinkotapahtuma olisi mitä todennäköisimmin ollut vältettävissä, jos hakija olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Lisätiedot

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 24.10.2019, saate

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

4

Vahingonkorvausvaatimus 24.10.2019, Liitekartta, saate

5

Liitekartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

ulkoilupalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566