Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

03.02.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

10 §

Vapaakorttien myöntäminen vuonna 2020

HEL 2019-011652 T 02 05 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti jakaa Helsingin kaupungin liikuntapalvelujen
vapaakortin vuodelle 2020 yhteistyökumppaneille, kaupunginvaltuuston jäsenille, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, kaupunginkanslian ja toimialojen henkilöille, jotka ovat edistäneet liikuntapalvelujen kehittämistä.

Vapaakortteja jaetaan vuosittain 300 kappaletta. Korttien painatuskustannukset ovat noin 300 euroa.

Päätöksen perustelut

Kiitoksena yhteisestä liikuntapalvelujen kehittämisestä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut jakaa vapaakortteja vuodelle 2020. Vapaakortti oikeuttaa maksuttomaan sisäänpääsyyn liikuntapalvelujen niissä liikuntapaikoissa, joihin pääsee kertamaksulla. Vapaakortti ei koske liikuntakursseja.

Kulttuurin ja vapaa-ajanlautakunta valtuutti 20.8.2019 § 131 palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä sekä henkilöstön etuuksista, jotka eivät ole tämän päätöksen nojalla yhteisiä koko toimialalla.

Lisätiedot

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 310 89014

tarja.pitkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kuva/Taspa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566