Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

29.01.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

8 §

Maa-alueiden vuokraaminen ratsastustoimintaa varten Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle Talosaaresta

HEL 2015-002493 T 10 01 01 03

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:lle Helsingin kaupungin 57. kaupunginosassa (Talosaari) sijaitsevat, liitekarttaan merkityt 127 670 m²:n maa-alueet (laidunalueet 2 745 m², jaloittelualue 121 425 m²ja kenttäalue 3 500 m²), jotka ovat osa kiinteistöä 091-439-001-0058 ja 091-441-0001-0042. Alueet vuokrataan ratsastustoimintaan 1.4.2015 - 31.3.2021 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 5 272,90 euroa.

Vuokraukseen liittyvät muut sopimusehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntapalvelukokonaisuuteen on saapunut Oy Husön Ratsastuskeskus Ab:n 23.2.2015 päivätty hakemus vuokrasopimuksen jatkamiseksi.

Vuokrien määräytymisen laskentakaavat ovat seuraavat:

Laidunalueet:

Laidunalueiden vuokrat lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 0,012 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2014 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1910) on 121 425 m² x 0,012 euroa/m² x 19,10 x 0,05 = 1 391,53 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.8.2019 131 § päätöksen perusteella palvelujen päälliköt voivat päättää vuoden 2020 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin.

Talviaikoina kahden laidunalueen reunalla kulkee hiihtoreitti, jonka vuoksi liikuntajohtaja päätti alentaa laidunalueiden vuosivuokraa 300 eurolla.  Vuosittain perittävä laidunalueiden vuosivuokra on 1 091,53 euroa.

Jaloittelualueet

Jaloittelualueiden vuokrat lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 0,32 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2014 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 1910) on 2 745 m² x 0,32 euroa/m² x 19,10 x 0,05 =  838,87 euroa.

Kenttä:

Kentän vuokra lasketaan pitäen maan pääoma-arvona elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa 1 euron neliömetrihintaa. Vuosivuokran suuruus on 5 % maan arvosta ja se lasketaan kulloisenkin vuokrausajankohdan mukaan siten, että elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaa perusvuosivuokraa tarkistetaan vuokrausajankohtaa edeltävän vuoden keski-indeksin pisteluvulla.

Vuoden vuokra laskettuna vuoden 2014 keskiarvoindeksillä (ind. pisteluku 100) on 3 500 m² x 1 euroa/m² x 19,10 x 0,05 = 3 342,5 euroa.

Kaikkien alueiden yhteenlaskettu vuokra on 5 272,90 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 20.6.2017, 5 § päätöksen perusteella liikuntajohtajalla on oikeus vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi vuodeksi kerrallaan seuraavin perustein:

Vuokran määrittelyssä sovelletaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulloinkin päättämiä maksuja tai vuokra määräytyy tarjouskilpailun perusteella tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntapaikkojen vuokrauksessa noudattamien hinnaston ja periaatteiden perusteella.

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Husön Ratsastuskeskus

2

Talosaari_laidun- ja kenttäalueet_240120

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuokralainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Ulkoilupalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566