Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

22.01.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

7 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

HEL 2019-013076 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja hylkää ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, koskien Magdaleenanpenger-kadun eteläpuolella olevalla kevyenliikenteenväylällä sattunutta esinevahinkoa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 16.12.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija on ollut 4.12.2019 klo 16.35 Magdaleenanpenger-kadun eteläpuolella olevalla kevyenliikenteenväylällä ajamassa yksipyöräisellä henkilökuljettimella. Edellä ajava pyöräilijä oli hidastanut mäestä johtuen ja hakija oli lähtenyt ohittamaan pyöräilijää vasemmalta. Hakijan mukaan väylän vasemmalla puolella oli ollut kivi/maanpäällinen kallio, jota hakija ei pimeässä ollut huomannut ja oli törmännyt kiveen. Hakija on vaatinut vahingonkorvauksena yhteensä 733,98 euroa (kuljetin 700 euroa, kypärä 30 euroa ja lääkekuluja 3,98 euroa) esinevahingosta aiheutuneita kustannuksia.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Tieliikennelain 3 §:n mukaisesti jalankulkija on velvollinen noudattamaan olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Ulkoilupalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että vahinkotapahtuma on sattunut pimeään aikaan ja kallio on ulkoilureitin laidassa varsinaisen ajoväylän ulkopuolella. Vahinko olisi mitä todennäköisemmin ollut vältettävissä kuljettimen/kuljettajan asianmukaisella valaistuksella ja nopeuden suhteuttamisella pimeisiin olosuhteisiin eli jos asianomainen olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Ulkoilupalveluiden osalta ei voida todeta minkäänlaista laiminlyöntiä tai tuottamusta, eikä Helsingin kaupunki näin ollen vastaa hakijalle aiheutuneesta vahingosta. Lisäksi voidaan todeta, että vahinkotapahtuma olisi mitä todennäköisimmin ollut vältettävissä, jos hakija olisi noudattanut olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Lisätiedot

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus, 12.12.2019

2

Vahingonkorvausvaatimus, 12.12.2019, liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

ulkoilupalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566