Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

13.01.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

5 §

Käyttämättä jäävän vuoden 2019 liikunnan avustusmäärärahan myöntäminen

HEL 2019-000473 T 02 05 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää käyttämättä jäävän vuoden 2019 avustusmäärärahan, yhteensä 8 200 euroa HIFK Ishockey rf:n naisten jääkiekon edustusjoukkueen jäävuoromaksuihin.

Avustus maksetaan avustuksensaajalle välittömästi päätöksen jälkeen.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin avustusten yleisohjeet, Khs 28.11.2019).

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 24.1.2019 § 3, että mikäli liikunnan avustuksia jää jakamatta, liikuntajohtaja tekee päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentumisesta liikunnan avustuksiin.

Vuoden 2019 avustuksista starttiavustuksia jäi hakematta ja jakamatta yhteensä 2 000 euroa. Tapahtuma-avutuksia palautui yhteensä 6 200 euroa. Yhteensä liikunnan avustuksia jäi jakamatta 8 200 euroa.

Liikuntajohtaja päätti osoittaa käyttämättä jääneen avustusmäärärahan HIFK Ishockey rf:n naisten jääkiekon edustusjoukkueen jäävuoromaksuihin.

HIFK Ishockey rf on vedonnut liikuntapalveluun saadakseen tukea tilavuoromaksuihin naisten jääkiekolle.

Naisten liigajoukkue ei ole toiminta- ja tilankäyttöavustuksen tai tilankäyttöavustukseen kuuluvan lasten ja nuorten jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen tiloihin kohdistuvan tuen eli clearing-järjestelmän piirissä. Naisten liigajoukkuetta ei ole myöskään pystytty tukemaan kaupungin edullisin tilavuoroihin (Oulunkylän jäähalli, aikuisten jäähallivuoron hinta on 40€/h ja alle 20-vuotiaiden 8€/h).

Helsingissä tyttö- ja naisten jääkiekko on ollut pienimuotoista. Helsingin IFK perusti 1.5.2018 naisten joukkueen ja täyden tyttökiekkopolun kiekkokoulusta alkaen tavoitteenaan lisätä tyttöjen harrastusmahdollisuuksia ja harrastajamääriä merkittävästi lähivuosina sekä nostaa helsinkiläinen joukkue Naisten Liigaan. Tavoitteeksi asetettiin myös se, että naisten edustusjoukkueen pelaajien kustannukset pelaamisesta pysyvät erittäin kohtuullisina.

Tyttöjen harrastajamäärät jääkiekossa ovat kasvaneet. Edustusjoukkue saavutti ensimmäisen toimintakauden päätteeksi Liiga-paikan kaudelle 2019-20. Naisten Liigassa kulut ovat kasvaneet mm. lisääntyneiden ottelu- ja harjoitusmäärien sekä valmennus- ja matkakustannusten nousun vuoksi. Suurin kasvu on tapahtunut jäämaksuissa. Jään tuntihinta nousi 84 eurosta 154 euroon, mikä tarkoittaa vuositasolla n. 25 000 euron kasvua jo valmiiksi suurimpaan kuluerään. Esimerkiksi Espoossa Kiekko-Espoon naisten liigajoukkueen tuntihinta jäille on 10 euroa.

Lisätiedot

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 310 87439

ritva.oljakka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566