Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

09.01.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

4 §

Toimialan toimintasäännössä määritellyn liikuntajohtajan sijaisjärjestyksen täydentäminen vuodenvaihteessa 2019-20

HEL 2018-007339 T 00 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti täydentää liikuntapalvelukokonaisuuden sijaisjärjestystä siten, että liikuntapaikkapäällikön, ulkoilupalvelupäällikön ja liikuntapalvelupäällikön sijaisina toimivat ajalla 23. - 29.12. kirjastopalvelujen johtaja ja 30.12. - 6.1. hallintojohtaja.

Päätöksen perustelut

Palvelukokonaisuuden johtajat päättävät palvelujen päälliköiden sijaisjärjestelyistä.

Lisätiedot

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 310 89014

tarja.pitkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566