Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

07.01.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

3 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien takin vaurioitumista

HEL 2019-013274 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen takin vaurioitumisesta aiheutuvien kustannusten osalta 150 euron suuruisena.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungille 19.12.2019 vahingonkorvausvaatimuksen koskien takin vaurioitumista. Hakijan takkiin on 29.9.2019 Velodromilla tarttunut maalia. Hakijan mukaan katsomon etureuna oli maalattu, eikä paikalla ollut varoituksia maalauksesta. Hakija on esittänyt valokuvia vaurioituneesta takista ja ne ovat korvausvaatimuksen liitteenä. Hakija on vaatinut kaupunkia korvaamaan takin vaurioitumisesta aiheutuneet kustannukset 150 euroa. Hakija on ilmoittanut ostaneensa takin vuonna 2018 kyseisellä hinnalla.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Liikuntapaikkapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että Velodromin rakenteita on maalattu koko kauden ja kyseisenä ajankohtana varoitusta maalauksesta ei vahinkopaikalla ole ollut.

Helsingin kaupunki katsoo, että hakijan ilmoittama korvausvaatimus takin osalta on määrältään kohtuullinen ja takki on vaurioitunut, koska vahinkopaikalla ei ole ollut vahinkotapahtuman aikaan varoitusta maalauksesta. Näin ollen Helsingin kaupunki on velvollinen korvaamaan hakijalle takin vaurioitumisesta aiheutuneet kustannukset.

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 19.12.2019, saate

2

Vahingonkorvausvaatimus 19.12.2019

3

Vahingonkorvausvaatimus 19.12.2019, liite, kuva 1

4

Vahingonkorvausvaatimus 19.12.2019, liite, kuva 2

5

Vahingonkorvausvaatimus 19.12.2019, liite, kuva 3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

liikuntapaikkapalvelut

hallintosihteerit

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566