Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

07.01.2020

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

2 §

Vahingonkorvausvaatimus irronneen poijun aiheuttamasta venevahingosta

HEL 2019-007616 T 03 01 00

Päätös

Vahingonkorvausvaatimus jätetään tutkimatta.

Päätöksen perustelut

********** on tehnyt 3.7.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille koskien Tammisaarenaltaassa tapahtunutta venevahinkoa. Hakemus on ollut puutteellinen. Hakijalta on pyydetty lisäselvitystä asian osalta 31.12.2019 mennessä, jotta asia voitaisiin käsitellä. Lisäselvitystä ei saapunut määräaikaan mennessä, joten vahingonkorvausvaatimus jätetään tutkimatta.

Lisätiedot

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 2.7.2019, saate 3.7.2019

2

Vahingonkorvausvaatimus 2.7.2019

3

Vahingonkorvausvaatimus 2.7.2019, liite, kuvat vahingosta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

ulkoilupalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566