Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

17.12.2019

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

52 §

Lisäkorvaus / vahingonkorvausvaatimus koskien venevahinkoa

HEL 2019-010402 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyväksyä ********** veneen korjaamisesta aiheutuvien kustannusten osalta lisäkorvauksena 2 097,20 euroa. Alkuperäisen 19.11.2019 tehdyn liikuntajohtajan päätöksen mukainen korvaus 4 013,60 euroa ja tämän päätöksen mukainen korvaus 2 097,20 euroa eli yhteensä 6 110,80 euroa maksetaan liitteenä olevaa laskua vastaan suoraan korjaamolle.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungille 4.10.2019 vahingonkorvausvaatimuksen koskien veneen korjaamisesta sekä veneen talvisäilytyksestä aiheutuvia kustannuksia. Liikuntajohtaja on tehnyt 19.11.2019 päätöksen, jonka mukaan hakijalle korvataan venekorjaamon kustannusarvioon perustuen enintään 4 013,60 euroa. Vaatimus talvisäilytyksen aiheuttamista 1 000 euron kustannuksista hylättiin.

Helsingin kaupungille toimitetun laskun mukaisesti veneen korjaamisesta aiheutuneet todelliset korjauskustannukset ovat 6 110,80 euroa. Helsingin kaupunki on katsonut, että se on vastuussa vahingosta. Näin ollen on perusteltua, että hakijalle maksetaan todelliset korjauskustannukset. Korvaus on sovittu maksettavaksi laskua vastaan suoraan korjaamolle lisäkustannusten välttämiseksi.

Lisätiedot

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 310 28007

kirsi.hietanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laskut 298827

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

ulkoilupalvelut

hallintosihteerit

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566