Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

26.11.2019

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

48 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien Ruskeasuon ratsastushallilla sattunutta vahinkotapahtumaa

HEL 2019-010432 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hylätä ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, koskien Ruskeasuon ratsastushallilla sattuneesta vahinkotapahtumasta aiheutuneita kustannuksia.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 7.10.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakijalla on hevonen Ruskeasuon tallissa täysihoidossa. Hakija on 10.9.2019 pessyt hevostaan tallissa hevosten pesukarsinassa. Hakijan mukaan pesun aikana viemärikaivon kansi on siirtynyt pois paikaltaan ja hevosen oikea takajalka on uponnut likakaivoon. Tämän seurauksena hevosen ulompi puikkoluu on murtunut. Hevoselle on tullut 2,5 kuukauden sairasloma treeneistä. Hakija on vaatinut vahingonkorvauksena 1535 euroa hoitokuluja sekä 2 kuukauden tallivuokran 2100 euroa hevosen sairaslomalta. Kuitit hoitokuluista ovat hakemuksen liitteenä.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Vahingonkorvausvastuu edellyttää teon syy-yhteyttä tapahtuneeseen vahinkoon. Eli voidaan todeta, että vahinko on tapahtunut tietyn teon tai laiminlyönnin seurauksena.

Liikuntapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että tilanne on vahinkotapahtuman jälkeen käyty paikan päällä tarkastamassa. Tarkastuksessa on todettu, että viemärikaivon kansi ja rakenteet ovat olleet ehjiä ja viemärikaivon kansi on pysynyt hyvin paikallaan. Viemärikaivon kansi, kerääjäastia ja kaivo (noin 30cm x 20cm, syvyys noin 20cm) ovat kaikki olleet rakenteellisesti ehjiä. Viemärikaivon kantta ei ole saanut potkimalla tai sormin irti. Tarkastuksessa oli käytettävä pihtejä, että viemärikaivon kansi saatiin auki, irti ja ylös. Pesupaikalla on useita käyttäjiä ja viemärikaivon kannen alla olevan roskien kerääjäastian pystyy käytännössä tyhjentämään kuka tahansa. Mahdollista myös on, että kaivon reuna on aiheuttanut vahingon.

Rakenteellisesti kaikki on ollut kunnossa ja ehjänä kaikilta osin, joten kunnossapidossa ei ole tapahtunut laiminlyöntiä. Viemärikaivon kansi on tarkastushetkellä ollut hyvin paikallaan ja saatu vain pihdeillä auki. Viemärikaivon kannen alla olevan kerääjäastian voi tyhjentää kuka tahansa. Mahdollista on, että viemärikaivon kannen edellisen kerran paikalleen laittanut, ei ole laittanut sitä kunnolla paikalleen. Helsingin kaupunki ei kuitenkaan vastaa mahdollisista muiden käyttäjien toimista. Liikuntapalveluiden osalta ei ole tapahtunut minkäänlaista tekoa tai laiminlyöntiä, joka aiheuttaisi Helsingin kaupungille vahingonkorvausvastuun. Näin ollen liikuntapalvelut ei vastaa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.  

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 5.10.2019, saate

2

Vahingonkorvausvaatimus 5.10.2019

3

Vahingonkorvausvaatimus 5.10.2019, liite, lääkärikuitit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

liikuntapaikkapalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566