Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

05.11.2019

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

44 §

Hankerahoituksen hakeminen Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolta liikuntapalvelukokonisuudelle maahanmuuttajataustaisten hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla

HEL 2019-011140 T 02 05 02

Päätös

Liikuntajohtaja päätti, että Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston maahanmuutto ja työllisyysasioiden tiimiltä haetaan 120 000 euroa maahanmuuttajataustaisten hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan avulla. Hankerahoitusta haetaan vuodelle 2019.

Hankkeelle on avattu kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja kulujen seuraamiseksi. Seurantaa jatketaan vastaavasti vuonna 2020, mikäli kaupunginkanslian elinkeino-osaston päätös on myönteinen.

Varsinaisen avustushakemuksen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle laatii liikuntaan aktivointi, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa.

Päätöksen perustelut

Hankerahoitusta haetaan kaupunkistrategian kotoutumisen tavoitteiden toteuttamiseksi ja maahanmuuttotaustaisen väestön työmarkkina-aseman parantamiseen.

Lisätiedot

Hanna Marttila, projektikoordinaattori, puhelin: 310 22058

hanna.m.marttila(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankehakemus Stadin MaaLi 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566