Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

28.08.2019

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

37 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien rikkoutunutta tuulilasia

HEL 2019-008796 T 03 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen koskien Väinämöisenkentän vieressä 10.8.2019 aiheutunutta esinevahinkoa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 20.8.2019 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija vaatii kaupungilta 245 euron vahingonkorvausta. Hakija oli pysäköinyt autonsa Väinämöisenkentän vieressä Arkadiankadulla sijaitsevalle parkkipaikalle ja 10.8.2019 hakija oli huomannut autonsa tuulilasin olevan rikki. Hakijan mukaan tuulilasi oli mennyt rikki, koska Väinämöisenkentän suojaverkossa oli ollut reikä ja jalkapallo oli päässyt lentämään verkossa olleesta reiästä auton tuulilasiin. Hakija vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena tuulilasin korjauskustannuksia.

Kaupungin liikuntalautakunta päätti 12.2.2013 vuokrata Väinämöisenkentän alueen maanvuokrasopimuksella Kiinteistöosakeyhtiö Väinämöisen kentälle (Y-tunnus 2519984-5). Sopimuksen mukaan kentän aitaaminen on vuokralaisen eli Kiinteistöyhtiö Väinämöisen kentän vastuulla. Solmitun maanvuokrasopimuksen perusteella kaupunki ei ole vastuussa vahingosta.

Lisätiedot

Ilona Syvälä, korkeakouluharjoittelija, puhelin: 310 25441

ilona.syvala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019

2

Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, saate

3

Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, liite, valokuvat

4

Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, liite, vahinkolausunto

5

Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, liite, lasku

6

Vahingonkorvausvaatimus 20.8.2019, liite, kartta

7

Liikuntalautakunnan päätös 12.2.2013

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Liite 7

Tiedoksi

Liikuntapaikkapalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566