Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

27.06.2019

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

29 §

Seniorien jumppakortin hinta, täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon

HEL 2018-010552 T 02 05 00

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti seniorien syys-ja kevätkauden jumppakortin hinnasta 1.9.2019 alkaen seuraavasti:

Seniorien jumppakortti, yksi kausi (syyskausi 2019 tai kevätkausi 2020), hinta on 52 euroa.

Työikäisten jumppakortti, yksi kausi (syyskausi 2019 tai kevätkausi 2020), hinta on 98 euroa.

Seniorien jumppakortti, koko vuosi (syyskausi 2019 ja kevätkausi 2020), hinta on 94 euroa.

Työikäisten jumppakortti, koko vuosi (syyskausi 2019 ja kevätkausi 2020), hinta on 187 euroa.

Samalla liikuntajohtaja päätti, että tuotteet Seniorien jumppakortti 5 kk ja seniorien jumppakortti vuosi (4 kk+5 kk) poistuvat myynnistä.

 

Aikuiset

Muut

Jumppakortti syksy 2019 ja kevät 2020

   98 €

   52 €

Jumppakortti 5 kk

    -

   67 € poistuu

Jumppakortti, vuosi, syyskausi 4 kk ja kevätkausi 5 kk

 187 €

   94 € uusi hinta 112 € poistuu

 

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018, § 191 valtuuttaa palvelujen päälliköt ja alueellisten kulttuuripalvelujen päällikön päättämään vuoden 2019 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin.

Jumppakorttitoiminta uudistuu syyskauden 2019 osalta niin, että osa tunneista ovat yhteisiä senioreille ja työikäisille. Kevätkaudella 2020 jumppakorttitoiminta päättyy 27.4.2020. Koska seniorien jumppakorttitunnit ovat aiempina vuosina päättyneet vasta toukokuussa, muutoksen seurauksena seniorien kevään jumppakorttikausi lyhenee ja tuotteiden jumppakortti 5 kk, 67 euroa ja jumppakortti koko vuosi (4 kk+5 kk), 112 e, myynti lopetetaan.

Senioreiden jumppakortin hinta syyskaudella 2019 on 52 euroa, syys- ja kevätkauden senioreiden jumppakortin hinta on jatkossa 94 euroa. Kevätkauden pituus on 4 kk.

Työikäisille jumppakortin hinta on syyskaudelta 98 euroa ja syys- että kevätkauden hinta on 187 euroa. Senioreiden kahden kauden jumppakortin alennus on sama kuin työikäisten kahden kauden jumppakortin alennus eli 10 euroa.

Asiakkailla on ollut mahdollisuus ostaa jumppakortti syyskaudelle ja ilmoittautua erikseen kevätkaudelle. Ilmoittautumisten yhteydessä on ollut mahdollisuus ostaa vuosikortti syys- että kevätkaudelle.

Lisätiedot

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 310 87754

johanna.simpanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566