Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

26.04.2019

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

23 §

Helsingin venesatamien peräkiinnityspaalujen kevätkunnostustyöhön liittyvän option käyttöönotto

HEL 2018-002697 T 02 08 01 00

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti ottaa käyttöön Relax-Rakenne Oy:n kanssa Helsingin venesatamien peräkiinnityspaalujen kevätkunnostustyöurakasta tehtyyn sopimukseen liittyvän optiokauden vuodelle 2019.

Helsingin venesatamien peräkiinnityspaalujen kunnostustyön hankinnasta on kilpailutuksen perusteella tehty ulkoilupalvelupäällikön päätös 4.4.2018, 19 §.

Vs. liikuntajohtaja päätti tilata Helsingin liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimien venesatamien veneiden peräkiinnityspaalujen kunnostuksen Relax Rakenne Oy:ltä kokonaishintaan 64 000,00 euroa (alv. 0 %) alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla. Tilaus koostuu Itäisen piirin paalutuksesta hintaan 36 000,00 euroa (alv. 0 %) ja Läntisen piirin paalutuksesta hintaan 28 000,00 euroa. Lyöntikaluston tuntihinta mahdollisiin lisätöihin on 330,00 euroa (alv. 0 %).

Urakka tulee suorittaa siten, että venepaikat ovat käyttökunnossa viimeistään 10. kesäkuuta.

Kustannukset maksetaan liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen merellisen yksikön venesatamien vuoden 2019 käyttötalouden määrärahoista.

Kaupunki ei vastaa oikeudensaajalle aiheutuneista kustannuksista mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt 26.3.2019, 55 §  siirtää hankintojen toimivaltaa liikuntajohtajalle 100 000 euroon saakka kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla.

Liikuntapalvelukokonaisuus on kilpailuttanut keväällä 2018 venesatamien peräkiinnityspaalujen kevätkunnostusurakan. Toimittajaksi valittiin hinnaltaan halvimman urakkatarjouksen tehnyt Relax-Rakenne Oy. Alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti liikuntapalvelukokonaisuus on varannut oikeuden jatkaa laadittua sopimusta yhdellä (1) optiokaudella vuodelle 2019 alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla.

Lisätiedot

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87809

ari.maunula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

KUVA

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566