Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

17.01.2019

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

6 §

Vahingonkorvausvaatimus koskien autovahinkoa

HEL 2018-013323 T 03 01 00

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen koskien autovahinkoa enintään 117 euron suuruisena kuittia vastaan.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien autovahinkoa. Vaatimuksen mukaan hakijan auton oikea takarengas oli vaurioitunut 16.12.2018, kun hakija oli peruuttanut autoa ja osunut rikkoutuneeseen reunakivetykseen parkkipaikalla Käpylässä. Auton renkaan reunassa oli noin 2 cm:n pituinen reikä, joka sijaitsi sellaisessa kohdassa rengasta, ettei sitä voinut korjata. Hakija on toimittanut kuitin, josta ilmenee uuden renkaan ja rengastyön hinta, yhteensä 117 euroa.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden selvityksen mukaan vahingon aiheuttanut parkkipaikan reunakivetys on ollut rikkoutunut, mikä on aiheuttanut hakijan oikean takarenkaan rikkoutumisen. Liikunnan palvelukokonaisuus ei siten ole asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon tapahtuminen. Hakijan korvausvaatimuksen koskien vahingoittunutta auton rengasta ja rengastyötä voidaan katsoa olevan kohtuullinen.

Lisätiedot

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi

Greta Hämäläinen, ma. lakimies, puhelin: 310 21660

greta.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tiedoksi

Kuva

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 25400

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 1060

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

kulttuurijavapaa-aika@hel.fi

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566