Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

 

Liikuntapalvelukokonaisuus

 

 

 

20.12.2017

 

 

 

 

Liikuntajohtaja

 

 

 

 

28 §

Omavalvontakoulujen avaintenluovutussopimuksen allekirjoitusoikeuden delegointi

HEL 2017-013300 T 00 01 00

Päätös

Liikuntajohtaja päätti delegoida koulusalien ilta- ja vapaa-ajankäytön omavalvontakoulujen avainten luovutussopimuksen allekirjoitusoikeuden liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohjalle.

Päätöksen perustelut

Koulusalien ilta- ja vapaa-ajankäytön hallinta siirtyi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuudelle syksyllä 2017. Samassa yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjonen ja kulttuuri ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio päättivät, että puolet kouluista siirretään omavalvonnan piiriin vuoden 2018 alusta lähtien.

Omavalvontakouluissa varauksen tehnyt yhteisö saa käyttöönsä liikuntatilojen avaimen ja näin ollen vastaa itse sisäänpääsystä tiloihin, tilojen valvonnasta ja siisteydestä oman vuoronsa aikana. Avaimen saadakseen tulee yhteisön edustajan allekirjoittaa avainten luovutussopimus, jossa yhteisö sitoutuu noudattamaan annettuja ohjeita ja avaimet vastaanottanut yhteisön edustaja sitoutuu vastaamaan avaimista.

Lisätiedot

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 310 36794

minna.rehn(a)hel.fi

Liitteet

1

Avainten luovutussopimus_Ilta- ja vapaa-ajankäyttö_KUVA2018.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 4800

Paavo Nurmen kuja 1 C

+358 9 310 8771

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 25

Faksi

 

Alv.nro

 

 

+358 9 310 87770

 

FI02012566